תקנון תחרות Hisense – פעילות משחק מכבי תל אביב – מכבי חיפה

1. כללי

1.1. Hisense ישראל ("הייסנס" או " עורך התחרות") מכריזה על תחרות נושאת פרסים (להלן - "התחרות").

1.2. התחרות פתוחה לכל הנרשמים בדף הנחיתה של Hisense ישראל בלבד, למעט עובדי: (א) חברת "אקזיט אלקטרוניקס" (גם: "הייסנס"), (ב) Hisense העולמית ו-(ג)

1.3. התחרות תיערך בין התאריכים 15 לאוקטובר עד 23 לאוקטובר (להלן - "תקופת התחרות"). מובהר כי הייסנס רשאית להפסיק את התחרות ללא הודעה מוקדמת בכל עת, וכן לשנות את מועדיה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הייסנס.

1.4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

1.5. בהשתתפותו בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתנאי תקנון התחרות וכי קרא את תנאי התקנון, כי הבין אותם וכי הינו מסכים להם ו/או לכל שינוי שיחול בהם ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הייסנס ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

2. כללי המשחק

2.1. דף נחיתה ייעודי לפעילות יזמין לרישום לתחרות.

2.2. כל משתתף יזין את פרטיו האישיים לרבות שם מלא, מספר טלפון נייד מעודכן, כתובת דוא"ל, ו/או כל פרט שיתבקש.

2.3. השתתפות במבצע מותרת לבני 18 (שמונה עשרה) שנה ומעלה בלבד.

2.4. עם סיום ההרשמה בתאריך 23.10.2016 תישלח הודעת SMS עם חידה (אחת או יותר) לכל המשתתפים שהזינו את פרטיהם האישיים.

2.5. 5 המשתתפים הראשונים שיענו נכונה יזכו בפרס הגדול מתנת הייסנס. יובהר כי קביעת הזוכים תיעשה בצורה ממוחשבת על ידי מערכת סמסים של בזק היודעת לזהות זמן מדויק של סמסים חוזרים. בכל מקרה של מעבר ל-5 זוכים באותו זמן בדיוק – עורך התחרות מוסמך להציע פתרון לשם קביעת הזוכים ולמשתתף לא תעמוד כל טענה בנוגע להחלטתו.

2.6. בתום מועד התחרות נציגי חברת הייסנס ישראל ייצור קשר עם הזוכים לצורך תיאום מימוש הפרס. קבלת הפרס תיעשה ב חנות ייבואן ברחוב קיבוץ גליות 47 תל אביב ותכלול צילום הזוכה. עורך התחרות יהיה רשאי לפרסם את דבר הזכייה ופרטי הזוכה ולצלם את מימוש הזכייה או את קבלת הפרס ו/או את הזוכה ולהקרינם ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת. עצם ההשתתפות במבצע תיחשב להסכמת הזוכה לצילום והקרנתו כאמור. היה והתנגד הזוכה לצילום כאמור לרבות מטעמי דת או אידיאולוגיה, יצטלם בן משפחתו או נציג מטעמו. צילום כאמור יערך במועד מימוש הזכייה.

2.7. פרסום התצלומים שיצולמו כאמור לעיל ו/או פרסום שם הזוכה, מענו ופרטים נוספים אודותיו, יעשה באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתו של עורך התחרות. מובהר כי עורך התחרות יהיה רשאי שלא לצלם ו/או לפרסם כלל את פרטי הזוכה ו/או התצלומים שיצולמו. הזוכה מסכים לפרסום כאמור ללא מתן כל זכות לתשלום או הטבה למעט מתן הפרס.

2.8. להייסנס הסמכות המלאה והמוחלטת לפסול כל משתתף מלקחת חלק בתחרות וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, הזדהות לאדם אחר ועוד; למשתתף אשר ייפסל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הייסנס ו/או מי מטעמה בקשר לפסילתו ו/או פסילת זכייתו במידה וזכה.

3. פרסים

3.1. 2 המשתתפים הזוכים יזכה בפרס–כרטיס זוגי למשחק מכבי תל אביב – מכבי חיפה ב24 לאוקטובר בתא הצפייה באצטדיון בנתניה: בהתאמה: "המשתתף הזוכה" ו- "הפרסים").

3.2. מובהר כי הייסנס תהיינה המחליטות הבלעדיות בנוגע לסוג ולטיב הפרסים ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

3.3. בחירת המשתתפים הזוכים ו/או שיוך הפרסים תיעשה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הייסנס ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד הייסנס הייסנס והייסנס ו/או מי מטעמן.

3.4. הייסנס תהיה רשאית להשתמש בשם ו/או בתמונות המשתתפים הזוכים באתר הרשמי, בעמוד האינסטגרם או בדף הפייסבוק שלה.

3.5. קביעת המשתתפים הזוכים תבוצע ע"י הייסנס ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה.

3.6. המשתתפים הזוכים יתבקשו לשלוח תוך יום אחד דואר אלקטרוני (אי-מייל) לכתובת:info@exit-trade.co.il ובו הפרטים האישיים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, כתובת מגורים ומספר טלפון. הפרטים הנ"ל ישמשו את הייסנס לצורך אימות הזוכה בלבד. במידת הצורך יתבקשו המשתתפים הזוכים לספק פרטים נוספים על מנת לאמת את זכייתם בתחרות.

3.7. המשתתפים הזוכים מצהירים כי המידע שיימסר על ידיהם הינו מידע נכון ומדויק וכי הוא נמסר מרצונו החופשי.

3.8. במידה ואחד או יותר מהמשתתפים הזוכים לא יעביר את הפרטים המדויקים כפי שיתבקש וזאת בתוך יום ממועד פרסום שמו, או, לחלופין, במידה ויימצא הזוכה כמי שאינו עומד בתנאי ההשתתפות והזכייה כאמור בתקנון זה, ייפסל אותו משתתף וזכייתו תבוטל.

3.9. משתתף זוכה אשר יעמוד בתנאי תקנון זה יקבל הודעה מהייסנס או מי מטעמה על זכאותו לזכייה בפרס (להלן: "הודעת זכייה").

3.10. המשתתפים הזוכים יזומנו לאירוע קבלת הפרס כאמור בסעיף ‏2.6 לעיל.

3.11. למשתתפים הזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הייסנס ו/או מי מטעמה בשל פקיעת זכותו לקבלת הפרס, עקב אי מימוש אפשרות זכייתו במועד הקבוע לכך בתקנון זה.

3.12. קבלת הפרס מותנית בתיאום טלפוני מראש, בכפוף להצגת דרכון/ת.ז בתוקף.

3.13. זכייתו של המשתתף הזוכה עשויה להיות מסוקרת ובהשתתפותו בתחרות, מביע כל משתתף בתחרות את הסכמתו לפרסום שמו, תמונתו ולסיקור זכייתו, לרבות במשחקי הקבוצה, באינטרנט, ברדיו, בטלוויזיה ובעיתונות.

3.14.הפרסים שיחולקו במסגרת התחרות הינם אישיים ואינם ניתנים להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הייסנס שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרסים ולהציע פרסים חלופיים שווה ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתפים הזוכים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד הייסנס ו/או הרנט ו/או מי מטעמה.

3.15. כל מס מכל סוג שהוא בקשר עם הפרס יחול על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית של הזוכה. הייסנס תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך על פי דין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור.

4. פטור מאחריות

4.1. המשתתף מתחייב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הייסנס ו/ ו/או מי מטעמה בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, לפרס ו/או למימושו ובכל הקשור לפרסומים שונים הקשורים לתחרות.

4.2. המשתתף מכריז כי הוא מסכים לכל הכתוב בתקנון הזה ובכך פוטר את הייסנס ו/או הרנט ו/או מי מטעמה מכל אחריות הקשורה בתחרות וניהול ו/או מכל נזק שייגרם לו בעקבות התחרות ו/או ניהולה.

4.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתתף יפצה את הייסנס, באופן מיידי, בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא, בה תחויב הייסנס ו/ כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו להייסנס עקב מעשי המשתתף או מחדליו בקשר עם התחרות.

4.4. הייסנס לא תישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכת שליחת הודעות ה- SMS או תקלות תקשורת כלשהן והן אינה מתחייבת כי ההודעות תשלחנה כסדרן בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת, אצל הייסנס או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה; הובהר למשתתף כי הייסנס אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.

4.5. הייסנס לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או תמנע האפשרות לקבלת הפרס.

4.6. יובהר במפורש כי למשתתף לא תהיה יריבות ו/או עילת תביעה כלשהי כנגד הייסנס ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לתחרות, לרבות ביחס לתוצאות, לפרס, לפרסומים, ללטעויות, לתקלות וכו'.

5. תנאים נוספים

5.1. הייסנס שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהתחרות, שלביו, תוכנו, מתכונתו, נהליו ותקופתו, על פי שיקול דעתה, לרבות טיב הפרס ומספר הזוכים; על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה במסגרת העמוד הרשמי של הייסנס בפייסבוק ו/או באתר הייסנס בכל דרך אחרת אשר תמצא הייסנס לנכון.

5.2.הייסנס שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או לבטל השתתפות של משתתף כלשהו בתחרות, וכן תהיה רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שהשתתף בתחרות, בין היתר, תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב, אף אם זכייתו לא הייתה תוצאה ישירה של מעשה מעין זה.

5.3.הייסנס תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

5.4. הייסנס שומרת על זכותה לעדכן את התקנון מעת לעת ו/או לשנות כל הוראה מהוראות התקנון בכת עת ובלא צורך בהודעה על כך מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הייסנס רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת או קיצורה של תקופת הפעילות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

5.5. הייסנס רשאית לבטל את התחרות מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

5.6. הייסנס ו/או הרנט רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת.

5.7. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.

5.8. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.