Hisense תקנון תחרות
פעילות סופר קלאסיקו

1. כללי

1.1 Hisense ישראל (להלן: "הייסנס" או" עורך התחרות") מכריזה על תחרות נושאת פרסים (להלן" -התחרות"). התחרות נערכת בשיתוף אתר הספורט ONE

1.2 התחרות פתוחה לכל הנרשמים בדף הנחיתה של Hisense ישראל בלבד, למעט עובדי:

א. חברת אקזיט אלקטרוניקס בע"מ (או חברות בנות/קשורות) (להלן גם: "הייסנס")

ב. עובדי חברת Hisense העולמית

ג. עובדי אתר ONE.

ד. עובדי חברת יחסי ציבור

1.3 התחרות תיערך בין התאריכים 25 לנובמבר עד 1 לדצמבר (להלן - "תקופת התחרות"). מובהר כי הייסנס רשאית להפסיק את התחרות ללא הודעה מוקדמת בכל עת, וכן לשנות את מועדיה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הייסנס.

1.4 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

1.5 בהשתתפותו בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתנאי תקנון התחרות וכי קרא את תנאי התקנון, כי הבין אותם וכי הינו מסכים להם ו/או לכל שינוי שיחול בהם ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הייסנס ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

1.6 מדובר בתחרות ולא בהגרלה והכללים הנוגעים להגרלות והמפורסמים על ידי משרד האוצר אינם חלים על תחרות זו.

2. כללי התחרות

2.1 . דף נחיתה ייעודי/באנר לפעילות יזמין לרישום לתחרות.

2.2 כל משתתף יזין את פרטיו האישיים לרבות שם מלא, מספר טלפון נייד מעודכן, כתובת דוא"ל, ו/או כל פרט שיתבקש. מילוי מלא ומדויק של הפרטים הוא תנאי למימוש הזכייה.

2.3 השתתפות במבצע מותרת לבני 18 (שמונה עשרה) שנה ומעלה בלבד, תושבי ישראל, שעומדים בתנאי בתחרות המפורטים בתקנון. עורך התחרות רשאי לפסול בכל שלב משתתף ו/או זוכה לא עומד בתנאים אלו.

2.4 עם סיום ההרשמה בתאריך 1.12.2016 תישלח הודעת SMS עם חידה (אחת או יותר) לכל המשתתפים שהזינו את פרטיהם האישיים. החידה תשלח בזמן שייקבע עורכת התחרות.

2.5 עורכת בתחרות תיצור קשר עם חמשת (5) המשתתפים הראשונים שיענו נכונה על השאלה.

2.6 הקביעה לגבי הזמן בו הגיעו התשובות ייעשה על ידי מערכת סמסים ממוחשבת של בזק היודעת לזהות זמן מדויק של סמסים חוזרים. בכל מקרה של מעבר לזוכה אחד באותו זמן בדיוק – עורך התחרות מוסמך להציע פתרון לשם קביעת הזוכים ולמשתתף לא תעמוד כל טענה בנוגע להחלטתו. לא יהא כל ערעור או השגה לגבי עניין זה.

2.7 חמשת המשתתפים אשר עימם יווצר קשר יתבקשו לשלוח: א. טופס פרטים אישיים מלא + התחייבות וכן ב. סרטון בן 30 שניות (או פחות) המסביר מדוע הוא/היא הם המתאימים לזכות בפרס.

2.8 ככל שמשתתף עימו ניסתה עורכת התחרות ליצור קשר לא יענה ויעביר את המסמכים הנדרשים תוך הזמן שנקבע בפנייה - עורכת התחרות תיצור קשר עם המשתתף הבא ומשתתף זה לא ייקח חלק בשלב המאפשר זכייה בפרס. לא יהא כל ערעור או השגה לגבי עניין זה.

2.9 ועדת הפרס שתורכב מנציגי הייסנס, ONE ומשרד יח"צ יבחרו בהתאם לחומרים שישלחו את הזוכה בפרס. יובהר כי התרשמותם של חברי ועדת הפרס עשויה להיות סובייקטיבית, לפי מיטב שיקול דעתם, ולא תישמע כל טענה לגבי אי זכייה של משתתף כלשהו.

2.10 נציגי חברת הייסנס ישראל ייצור קשר עם הזוכה לצורך תיאום מימוש הפרס. קבלת הפרס תיעשה בבית הזוכה ביום שידור המשחק סופר קלאסיקו ביום שבת, ה-3.12.2016 בשעה 15.00 (שעה משוערת). הזכייה כוללת צילום הזוכה ופרסום דבר הזכייה, פרטי הזוכה ומימוש הזכייה או את קבלת הפרס ו/או את הזוכה ולהקרינם ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת. צוות צילום ייעוד יגיע ביום זה, בתיאום מראש, ויצלם את הזכייה (פרטים מלאים יימסרו לזוכה).

2.11 עצם ההשתתפות במבצע תיחשב להסכמת הזוכה לצילום והקרנתו כאמור. היה והתנגד הזוכה לצילום כאמור לרבות מטעמי דת או אידיאולוגיה, יצטלם בן משפחתו או נציג מטעמו. צילום כאמור יערך במועד מימוש הזכייה ואי שיתוף פעולה מלא בעניין זה יביא לפסילת הזכייה . יובהר כי המימוש יכול שיעשה רק במקומות בהם ניתן שירות על ידי הייסנס (או מי מטעמה) בישראל ובכפוף לשיקולים של בטיחות וביטחון צוות הפרס.

2.12 פרסום התצלומים שיצולמו כאמור לעיל ו/או פרסום שם הזוכה, מענו ופרטים נוספים אודותיו, יעשה באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתו של עורך התחרות. מובהר כי עורך התחרות יהיה רשאי שלא לצלם ו/או לפרסם כלל את פרטי הזוכה ו/או התצלומים שיצולמו. הזוכה מסכים לפרסום כאמור ללא מתן כל זכות לתשלום או הטבה למעט מתן הפרס.

2.13 להייסנס הסמכות המלאה והמוחלטת לפסול כל משתתף מלקחת חלק בתחרות וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, הזדהות לאדם אחר ועוד; למשתתף אשר ייפסל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הייסנס ו/או מי מטעמה בקשר לפסילתו ו/או פסילת זכייתו במידה וזכה. להייסנס הזכות המלאה לאמת כל פרט שניתן לה על ידי משתתף בקשר לתחרות.

2.14 כל החומרים שיופקו בקשר עם מימוש הפרס והתחרות הינם בבעלות הייסנס בלבד והיא רשאית להשתמש בהם.

3. פרסים

3.1 המשתתף הזוכה יזכה בפרס– מסך 55" מדגם 55M7000UWG: בהתאמה: "המשתתף הזוכה" ו- "הפרסים".

3.2 מובהר כי הייסנס תהיינה המחליטות הבלעדיות בנוגע לסוג ולטיב הפרסים ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

3.3 בחירת המשתתף הזוכה ו/או שיוך הפרסים תיעשה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הייסנס ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד הייסנס הייסנס והייסנס ו/או מי מטעמן.

3.4 הייסנס תהיה רשאית להשתמש בשם ו/או בתמונות המשתתף הזוכה באתר הרשמי, בעמוד האינסטגרם או בדף הפייסבוק שלה.

3.5 קביעת הזוכה תבוצע ע"י הייסנס ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה.

3.6 המשתתף הזוכה מצהיר כי המידע שיימסר על ידו הינו מידע נכון ומדויק וכי הוא נמסר מרצונו החופשי.

3.7 במידה והמשתתף הזוכה לא יעביר את הפרטים המדויקים כפי שיתבקש וזאת או, לחלופין, במידה ויימצא הזוכה כמי שאינו עומד בתנאי ההשתתפות והזכייה כאמור בתקנון זה, ייפסל אותו משתתף וזכייתו תבוטל.

3.8 למשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הייסנס ו/או מי מטעמה בשל פקיעת זכותו לקבלת הפרס, עקב אי מימוש אפשרות זכייתו במועד הקבוע לכך בתקנון זה.

3.9 הפרס שיחולק במסגרת התחרות אינו ניתן להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הייסנס שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי שווה ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.10 כל מס מכל סוג שהוא בקשר עם הפרס יחול על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית של הזוכה. הייסנס תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך על פי דין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור.

3.11 כאמור, קבלת הפרס מותנת בהגעה לבית הזוכה ביום שידור המשחק סופר קלאסיקו בתאריך 3.12.2016

4. פטור מאחריות

4.1 המשתתף מתחייב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הייסנס ו/ ו/או מי מטעמה בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, לפרס ו/או למימושו ובכל הקשור לפרסומים שונים הקשורים לתחרות.

4.2 המשתתף מכריז כי הוא מסכים לכל הכתוב בתקנון הזה ובכך פוטר את הייסנס ו/או הרנט ו/או מי מטעמה מכל אחריות הקשורה בתחרות וניהול ו/או מכל נזק שייגרם לו בעקבות התחרות ו/או ניהולה.

4.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתתף יפצה את הייסנס, באופן מיידי, בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא, בה תחויב הייסנס ו/ כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו להייסנס עקב מעשי המשתתף או מחדליו בקשר עם התחרות.

4.4 הייסנס לא תישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכת שליחת הודעות ה- SMS או תקלות תקשורת כלשהן והן אינה מתחייבת כי ההודעות תשלחנה כסדרן בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת, אצל הייסנס או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה; הובהר למשתתף כי הייסנס אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.

4.5 הייסנס לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או תמנע האפשרות לקבלת הפרס.

4.6 יובהר במפורש כי למשתתף לא תהיה יריבות ו/או עילת תביעה כלשהי כנגד הייסנס ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לתחרות, לרבות ביחס לתוצאות, לפרס, לפרסומים, ללטעויות, לתקלות וכו'.

5. תנאים נוספים

5.1 הייסנס שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהתחרות, שלביו, תוכנו, מתכונתו, נהליו ותקופתו, על פי שיקול דעתה, לרבות טיב הפרס ומספר הזוכים; על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה במסגרת העמוד הרשמי של הייסנס בפייסבוק ו/או באתר הייסנס בכל דרך אחרת אשר תמצא הייסנס לנכון.

5.2 הייסנס שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או לבטל השתתפות של משתתף כלשהו בתחרות, וכן תהיה רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שהשתתף בתחרות, בין היתר, תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב, אף אם זכייתו לא הייתה תוצאה ישירה של מעשה מעין זה.

5.3 הייסנס תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

5.4 הייסנס שומרת על זכותה לעדכן את התקנון מעת לעת ו/או לשנות כל הוראה מהוראות התקנון בכת עת ובלא צורך בהודעה על כך מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הייסנס רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת או קיצורה של תקופת הפעילות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

5.5 הייסנס רשאית לבטל את התחרות מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

5.6 הייסנס רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת. נוסח עדכני יופיע באתר החברה.

5.7 התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.

5.8 הסמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.