תקנון תחרות Hisense
רגע ה- WOW של השנה בכדורגל

1. כללי

1.1 Hisense ישראל (להלן: "הייסנס" או" עורך התחרות") מכריזה על תחרות נושאת פרסים (להלן - "התחרות"). (התחרות נערכת בשיתוף אתר הספורט ONE)

1.2 התחרות פתוחה לכל הנרשמים בדף הנחיתה של Hisense ישראל בלבד, למעט עובדי:

א. חברת אקזיט אלקטרוניקס בע"מ (או חברות בנות/קשורות) (להלן גם: "הייסנס")

ב. עובדי חברת Hisense העולמית

ג. עובדי אתר ONE.

ד. עובדי גיל-עד תדמית בע"מ

1.3 התחרות תיערך בין התאריכים 17.7.2017 ליולי, 2017 עד 27.7.2017 ליולי, 2017 (להלן - "תקופת התחרות"). מובהר כי הייסנס רשאית להפסיק את התחרות ללא הודעה מוקדמת בכל עת, וכן לשנות את מועדיה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הייסנס.

1.4 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

1.5 בהשתתפותו בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתנאי תקנון התחרות וכי קרא את תנאי התקנון, כי הבין אותם וכי הינו מסכים להם ו/או לכל שינוי שיחול בהם ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הייסנס ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

1.6 מדובר בתחרות ולא בהגרלה והכללים הנוגעים להגרלות והמפורסמים על ידי משרד האוצר אינם חלים על תחרות זו.

2. כללי התחרות

2.1 . דף נחיתה /באנר ייעודי באתר Hisense ישראל יזמין לרישום לתחרות.

2.2 כל משתתף יזין את פרטיו האישיים לרבות שם מלא, מספר טלפון נייד מעודכן, כתובת דוא"ל, ו/או כל פרט שיתבקש. מילוי מלא ומדויק של הפרטים הוא תנאי למימוש הזכייה.

2.3 כל משתתף יזין, מבין מספר אפשרויות מהו, לדעתו, רגע ה-WOW של השנה בכדורגל. אקזיט עשויה לפרסם נתונים הנוגעים לפילוח התשובות לשאלה זו.

2.4 השתתפות בתחרות מותרת לבני 18 (שמונה עשרה) שנה ומעלה בלבד, תושבי ישראל, שעומדים בתנאי בתחרות המפורטים בתקנון. עורך התחרות רשאי לפסול בכל שלב משתתף ו/או זוכה לא עומד בתנאים אלו.

2.5 עם סיום ההרשמה בתאריך 27.7.2017 תישלח הודעת SMS עם חידה (אחת או יותר) לכל המשתתפים שהזינו את פרטיהם האישיים. החידה תשלח בזמן שייקבע עורכת התחרות.

2.6 עורכת התחרות תיצור קשר עם שני (2) המשתתפים הראשונים שיענו נכונה על החידה.

2.7 הקביעה לגבי הזמן בו הגיעו התשובות ייעשה על ידי מערכת סמסים ממוחשבת של בזק היודעת לזהות זמן מדויק של סמסים חוזרים. בכל מקרה של מעבר לזוכה אחד באותו זמן בדיוק – עורך התחרות מוסמך להציע פתרון לשם קביעת הזוכים ולמשתתף לא תעמוד כל טענה בנוגע להחלטתו. לא יהא כל ערעור או השגה לגבי עניין זה.

2.8 ככל שמשתתף עימו ניסתה עורכת התחרות ליצור קשר לא יענה ויעביר את המסמכים הנדרשים תוך הזמן שנקבע בפנייה - עורכת התחרות תיצור קשר עם המשתתף הבא ומשתתף זה לא ייקח חלק בשלב המאפשר זכייה בפרס. לא יהא כל ערעור או השגה לגבי עניין זה.

2.9 שני המשתתפים הראשונים הנבחרים יוזמנו למשחק X-BOX בחנות היבואן של Hisense בקיבוץ גלויות 47 תל אביב (להלן: "המשחק"). תוצאת המשחק תקבע מיהו הזוכים במקום הראשון ובמקום השני.

2.10 המשחק יצולם והייסנס/ אתר הספורט ONE עשויים לפרסם את פרטי הזוכים ומימוש הזכייה או את קבלת הפרס ו/או את הזוכים ולהקרינם ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת.

2.11 עצם ההשתתפות בתחרות תיחשב להסכמת הזוכים לצילום והקרנתו כאמור. היה והתנגד מי מהזוכים לצילום כאמור לרבות מטעמי דת או אידיאולוגיה, יצטלם בן משפחתו או נציג מטעמו. צילום כאמור יערך במועד מימוש הזכייה ואי שיתוף פעולה מלא בעניין זה יביא לפסילת הזכייה .

2.12 פרסום התצלומים שיצולמו כאמור לעיל ו/או פרסום שם מי מהזוכים, מענו ופרטים נוספים אודותיו, יעשה באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתו של עורך התחרות. מובהר כי עורך התחרות יהיה רשאי שלא לצלם ו/או לפרסם כלל את פרטי הזוכים ו/או התצלומים שיצולמו. הזוכים מסכים לפרסום כאמור ללא מתן כל זכות לתשלום או הטבה למעט מתן הפרס.

2.13 להייסנס הסמכות המלאה והמוחלטת לפסול כל משתתף מלקחת חלק בתחרות וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, הזדהות לאדם אחר ועוד; למשתתף אשר ייפסל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הייסנס ו/או מי מטעמה בקשר לפסילתו ו/או פסילת זכייתו במידה וזכה. להייסנס הזכות המלאה לאמת כל פרט שניתן לה על ידי משתתף בקשר לתחרות.

2.14 כל החומרים שיופקו בקשר עם מימוש הפרס והתחרות הינם בבעלות הייסנס בלבד והיא רשאית להשתמש בהם.

3. פרסים

3.1 המשתתף:

3.1.1 הזוכה במקום הראשון יזכה בפרס – מסך 50" דגם: 50M5010UW

3.1.2 הזוכה במקום השני יזכה בפרס – מסך 32" דגם: 32M2160

3.2 מובהר כי הייסנס תהיינה המחליטות הבלעדיות בנוגע לסוג ולטיב הפרסים ולמשתתף הזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

3.3 בחירת המשתתף הזוכה ו/או שיוך הפרסים תיעשה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הייסנס ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד הייסנס הייסנס והייסנס ו/או מי מטעמן.

3.4 הייסנס תהיה רשאית להשתמש בשם ו/או בתמונות המשתתף הזוכה באתר הרשמי, בעמוד האינסטגרם או בדף הפייסבוק שלה.

3.5 קביעת הזוכים תבוצע ע"י הייסנס ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה.

3.6 המשתתף הזוכה מצהיר כי המידע שיימסר על ידו הינו מידע נכון ומדויק וכי הוא נמסר מרצונו החופשי.

3.7 במידה והמשתתף הזוכה לא יעביר את הפרטים המדויקים כפי שיתבקש וזאת או, לחלופין, במידה ויימצא הזוכים כמי שאינו עומד בתנאי ההשתתפות והזכייה כאמור בתקנון זה, ייפסל אותו משתתף וזכייתו תבוטל.

3.8 למשתתף הזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הייסנס ו/או מי מטעמה בשל פקיעת זכותו לקבלת הפרס, עקב אי מימוש אפשרות זכייתו במועד הקבוע לכך בתקנון זה.

3.9 הפרס שיחולק במסגרת התחרות אינו ניתן להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הייסנס שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי שווה ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.10 כל מס מכל סוג שהוא בקשר עם הפרס יחול על הזוכים ויהיו על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית של הזוכים. הייסנס תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך על פי דין, את פרטי הזוכים ו/או ניכוי מס במקור.

4. פטור מאחריות

4.1 המשתתף מתחייב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הייסנס ו/ ו/או מי מטעמה בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, לפרס ו/או למימושו ובכל הקשור לפרסומים שונים הקשורים לתחרות.

4.2 המשתתף מכריז כי הוא מסכים לכל הכתוב בתקנון הזה ובכך פוטר את הייסנס ו/או הרנט ו/או מי מטעמה מכל אחריות הקשורה בתחרות וניהול ו/או מכל נזק שייגרם לו בעקבות התחרות ו/או ניהולה.

4.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתתף יפצה את הייסנס, באופן מיידי, בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא, בה תחויב הייסנס ו/ כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו להייסנס עקב מעשי המשתתף או מחדליו בקשר עם התחרות.

4.4 הייסנס לא תישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכת שליחת הודעות ה- SMS או תקלות תקשורת כלשהן והן אינה מתחייבת כי ההודעות תשלחנה כסדרן בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת, אצל הייסנס או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה; הובהר למשתתף כי הייסנס אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.

4.5 הייסנס לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או תמנע האפשרות לקבלת הפרס.

4.6 יובהר במפורש כי למשתתף לא תהיה יריבות ו/או עילת תביעה כלשהי כנגד הייסנס ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לתחרות, לרבות ביחס לתוצאות, לפרס, לפרסומים, ללטעויות, לתקלות וכו'.

5. תנאים נוספים

5.1 הייסנס שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהתחרות, שלביו, תוכנו, מתכונתו, נהליו ותקופתו, על פי שיקול דעתה, לרבות טיב הפרס ומספר הזוכים; על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה במסגרת העמוד הרשמי של הייסנס בפייסבוק ו/או באתר הייסנס בכל דרך אחרת אשר תמצא הייסנס לנכון.

5.2 הייסנס שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או לבטל השתתפות של משתתף כלשהו בתחרות, וכן תהיה רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שהשתתף בתחרות, בין היתר, תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב, אף אם זכייתו לא הייתה תוצאה ישירה של מעשה מעין זה.

5.3 הייסנס תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התחרות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

5.4 הייסנס שומרת על זכותה לעדכן את התקנון מעת לעת ו/או לשנות כל הוראה מהוראות התקנון בכת עת ובלא צורך בהודעה על כך מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הייסנס רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת או קיצורה של תקופת התחרות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

5.5 הייסנס רשאית לבטל את התחרות מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

5.6 הייסנס רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת. נוסח עדכני יופיע באתר החברה.

5.7 התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.

5.8 הסמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.