תקנון תחרות "איסתא ספורט ו-Hisense מטיסות אותך ליורו 2016"

1. כללי

1.1. מועדון הכדורגל מכבי תל-אביב (להלן: "מכבי ת"א") מכריז על תחרות "איסתא ספורט ו-Hisense מטיסות אותך ליורו 2016" (להלן - "התחרות").

1.2. התחרות פתוחה לכל הנרשמים בדף הנחיתה של Hisense ישראל בלבד, למעט עובדי: (א) חברת "אקזיט אלקטרוניקס" (להלן: Hisense), (ב) איסתא ספורט ו-(ג) מכבי ת"א, ובני משפחותיהם (להלן: "המשתתפ/ים"). לעניין זה "בן משפחה" – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

1.3. התחרות תיערך בין התאריכים 05/05/16 ועד 23/05/16 (להלן - "תקופת התחרות"). מובהר כי מכבי ת"א רשאית להפסיק את התחרות ללא הודעה מוקדמת בכל עת, וכן לשנות את מועדיה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

1.4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

1.5. בהשתתפותו בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתנאי תקנון התחרות וכי קרא את תנאי התקנון, כי הבין אותם וכי הינו מסכים להם ו/או לכל שינוי שיחול בהם ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

2. כללי המשחק

2.1. דף נחיתה ייעודי לפעילות יזמין לרישום לתחרות.

2.2. כל משתתף יזין את פרטיו האישיים לרבות שם מלא, מספר טלפון נייד מעודכן, כתובת דוא"ל, ו/או כל פרט שיתבקש.

2.3. ההשתתפות במבצע מותרת לבני 18 (שמונה עשרה) שנה ומעלה בלבד.

2.4. עם סיום ההרשמה בתאריך ה- 23/05 נשלח הודעת SMS עם חידה (אחת או יותר) לכל המשתתפים שהזינו את פרטיהם האישיים.

2.5. שלושת המשתתפים הראשונים שיענו נכונה יזכו בפרס הגדול מתנת Hisense ואיסתא ספורט.

2.6. רק בתום מועד התחרות המועדון או נציגי חברת Hisense ישראל ייצור קשר עם הזוכים לצורך תיאום מימוש הפרס.

2.7. למכבי ת"א הסמכות המלאה והמוחלטת לפסול כל משתתף מלקחת חלק בתחרות וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, הזדהות לאדם אחר ועוד; למשתתף אשר ייפסל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בקשר לפסילתו ו/או פסילת זכייתו במידה וזכה.

3. פרסים

3.1. 3 המשתתפים הזוכים יזכה בפרס הגדול – טיסה זוגית לצרפת, אירוח בן 2 לילות במלון בעיר וזוג כרטיסים למשחק במסגרת של הבתים של אליפות אירופה 2016 בין אנגליה לרוסיה. (להלן: בהתאמה: "המשתתף הזוכה" ו- "הפרסים"). מובהר כי הטיסות תוכלנה להיות, כולן או חלקן, טיסות שכר, לרבות טיסות הכרוכות בחניות ביניים ו/או בהחלפת מטוסים ו/או חברות תעופה וכי אין משום התחייבות להשגת מקומות בטיסות מסויימות כאלה או אחרות ו/או ביחס לסוג הטיסות ו/או לזהות חב' התעופה ו/או ביחס לנתיבים המדויקים של איזה מהטיסות האלה ובלבד שיעדן הסופי יהיה כמצוין מעלה.

3.2. מובהר כי Hisense ואיסתא ספורט תהיינה המחליטות הבלעדיות בנוגע לסוג ולטיב הפרסים ולמשתתף הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

3.3. בחירת המשתתפים הזוכים ו/או שיוך הפרסים תיעשה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של מכבי ת"א ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד מכבי ת"א Hisense ואיסתא ספורט ו/או מי מטעמן.

3.4. מכבי תל אביב, Hisense ואיסתא ספורט תהיינה רשאיות להשתמש בשם ו/או בתמונות המשתתפים הזוכים באתר הרשמי, בעמוד האינסטגרם או בדף הפייסבוק שלהן.

3.5. קביעת המשתתפים הזוכים תבוצע ע"י מכבי ת"א ותהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור או השגה.

3.6. המשתתפים הזוכים יתבקשו לשלוח תוך יום אחד דואר אלקטרוני (אי-מייל) לכתובת:Maccabi@mtafc.com ובו הפרטים האישיים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, כתובת מגורים ומספר טלפון. הפרטים הנ"ל ישמשו את מכבי ת"א לצורך אימות הזוכה בלבד. במידת הצורך יתבקשו המשתתפים הזוכים לספק פרטים נוספים על מנת לאמת את זכייתו בתחרות.

3.7. המשתתפים הזוכים מצהירים כי המידע שיימסר על ידיהם הינו מידע נכון ומדויק וכי הוא נמסר מרצונו החופשי.

3.8. במידה ואחד או יותר מהמשתתפים הזוכים לא יעביר את הפרטים המדויקים כפי שיתבקש וזאת בתוך יום ממועד פרסום שמו, או, לחלופין, במידה ויימצא הזוכה כמי שאינו עומד בתנאי ההשתתפות והזכייה כאמור בתקנון זה, ייפסל אותו משתתף וזכייתו תבוטל.

3.9. משתתף זוכה אשר יעמוד בתנאי תקנון זה יקבל הודעה ממכבי ת"א או מי מטעמה על זכאותו לזכייה בפרס (להלן: "הודעת זכייה").

3.10. המשתתפים הזוכים יזומנו למשרדי Hisense ישראל לקבלת הפרס; המשתתפים הזוכים יגיע למשרדי למשרדי Hisense ישראל לא יאוחר מיום אחד ממועד מתן הודעת הזכייה בכדי לקבל את הפרס או בהתאם לתאריך שייקבע מראש ע"י המועדון.

3.11. למשתתפים הזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי תל אביב, Hisense ואיסתא ספורט ו/או מי מטעמן בשל פקיעת זכותו לקבלת הפרס, עקב אי מימוש אפשרות זכייתו במועד הקבוע לכך בתקנון זה.

3.12. קבלת הפרס מותנית בתיאום טלפוני מראש, בכפוף להצגת דרכון בתוקף.

3.13. זכייתו של המשתתף הזוכה עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של מכבי תל אביב, Hisense ואיסתא ספורט ובהשתתפותו בתחרות, מביע כל משתתף בתחרות את הסכמתו לפרסום שמו, תמונתו ולסיקור זכייתו, לרבות במשחקי הקבוצה, באינטרנט, ברדיו, בטלוויזיה ובעיתונות.

3.14. הפרסים שיחולקו במסגרת התחרות הינם אישיים ואינם ניתנים להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מכבי תל אביב, Hisense ואיסתא ספורט שומרות לעצמן את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרסים ולהציע פרסים חלופיים שווה ערך, על פי שיקול דעתן הבלעדי, ולמשתתפים הזוכים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כנגד מכבי תל אביב, Hisense ואיסתא ספורט ו/או מי מטעמן.

3.15. כל מס מכל סוג שהוא בקשר עם הפרס יחול על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית. מכבי תל אביב, Hisense ואיסתא ספורט יהיו רשאיות להעביר לשלטונות המס, אם יידרשו לכך על פי דין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. מכבי תל אביב, Hisense ואיסתא ספורט לא יישאו בתשלום מס כלשהו בקשר עם הזכייה או הפרס.

4. פטור מאחריות

4.1. המשתתף מתחייב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי ת"א ו/או מי מטעמה בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, לפרס ו/או למימושו ובכל הקשור לפרסומים שונים הקשורים לתחרות, לרבות אך לא רק, טענות ביחס להפרת זכויות יוצרים או זכויות מוסריות, פרסומי לשון הרע ופגיעה בפרטיות.

4.2. המשתתף מכריז כי הוא מסכים לכל הכתוב בתקנון הזה ובכך פוטר את מכבי ת"א ו/או מי מטעמה מכל אחריות הקשורה בתחרות וניהול ו/או מכל נזק שייגרם לו בעקבות התחרות ו/או ניהולה.

4.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המשתתף יפצה את מכבי ת"א, באופן מיידי, בשל כל חבות מכל מין וסוג שהוא, בה תחויב מכבי ת"א כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בשל כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות התדיינות משפטית, שייגרמו למכבי ת"א עקב מעשי המשתתף או מחדליו בקשר עם התחרות.

4.4. מכבי תל אביב, Hisense ואיסתא ספורט לא תישאנה בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכת שליחת הודעות ה- SMS או תקלות תקשורת כלשהן והן אינן מתחייבת כי ההודעה תשלח כסדרה בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת, אצל מכבי ת"א או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה; הובהר למשתתף כי מכבי תל אביב, Hisense ואיסתא ספורט אינן אחראיות לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.

4.5. מכבי ת"א לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או תמנע האפשרות לקבלת הפרס.

5. תנאים נוספים

5.1. מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהתחרות, שלביו, תוכנו, מתכונתו, נהליו ותקופתו, על פי שיקול דעתה, לרבות טיב הפרס ומספר הזוכים; על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה במסגרת העמוד הרשמי של מכבי ת"א בפייסבוק ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא מכבי ת"א לנכון.

5.2. מכבי ת"א שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או לבטל השתתפות של משתתף כלשהו בתחרות, וכן תהיה רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שהשתתף בתחרות, בין היתר, תוך כדי ביצוע מרמה, עבירה על החוק או על תקנון זה או בחוסר תום לב, אף אם זכייתו לא הייתה תוצאה ישירה של מעשה מעין זה.

5.3. מכבי ת"א תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

5.4. מכבי ת"א שומרת על זכותה לעדכן את התקנון מעת לעת ו/או לשנות כל הוראה מהוראות התקנון בכת עת ובלא צורך בהודעה על כך מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מכבי ת"א רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת או קיצורה של תקופת הפעילות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

5.5. מכבי ת"א רשאית לבטל את התחרות מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

5.6. מכבי ת"א רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת.

5.7. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.

5.8. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.