תקנון מבצע - Euro 2016

1. כללי

א. תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע, כהגדרתו להלן, בנוגע לרכישת טלויזיות מתוצרת HISENSE, המיובאים על ידי אקזיט אלקטרוניקס בע"מ (להלן: "אקזיט").

ב. בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

ג. תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים ומופנים אל גברים ולנשים כאחד.

ד. תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של אקזיט במשך תקופת המבצע, בכתובת אתר האינטרנט https://shop.hisenseil.co.il (להלן: "אתר אקזיט").

2. הגדרות

"המבצע" לקוח הרוכש במהלך תקופת המבצע מסך טלויזיה חדש, מהדגמים המפורטים מטה, יקבל את ההטבה.

"תקופת המבצע" 08.05.2016 ועד 31.5.16 או עד גמר מלאי, לפי המוקדם.

"לקוח" לקוח קצה שעומד בכל תנאים הבאים (במצטבר):

"המוצר" מסך טלויזיה מתוצרת HISENSE מהדגמים המשתתפים במבצע המנויים בטבלה הבאה למעט, מוצר מעודפים, תצוגה או פגום:

דגם:
LEDN32D50
40M2160P
LTDN55K321UWT

"ההטבה"

3. תנאי המבצע

א. אספקה תוך 24 שעות- כל הזמנה אשר תתבצע באתר עד השעה 12:00 לא כולל ערב חג, שישי ושבת תסופק ביום למחרת ללא התחייבות לשעה מדויקת ובתיאום מראש, למעט:

ב. יובהר כי מחיר הטלוויזיה אינו כולל:

ג. אקזיט שומרת לעצמה את הזכות את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטלה מכל סיבה שהיא ובלבד שתודיע על סיומה/הארכה שלה בכל דרך סבירה.

ד. קבלת ההטבה כפופה להתקיימות כל התנאים הבאים:

ה. הלקוח אינו רשאי להמיר או לשנות את ההטבה בכל אופן או צורה, ובכלל זה קבלת ההטבה אחרת חלף הטבה זו.

4. שונות

א. אקזיט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או להפסיקו, וכן לשנות את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, שווי ההטבה העומדת לחלוקה וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות באתר אקזיט.

ב. רכישה של המוצר וקבלת ההטבה בגינה מהווה הסכמה להוראות תקנון זה על כל תנאיו.

ג. המבצע יפורסם בערוצי השיווק והמדיה השונים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של אקזיט, ובנקודות המכירה של המשווקים המשתתפים במבצע.

ד. האחריות למימוש המבצע מוטלת על המשתתף בלבד. אקזיט לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין במשתתף.

ה. אקזיט לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן המשתתפים, או כל אדם אחר, עקב או במהלך ההשתתפות במבצע, מימוש ההטבה או שימוש במוצר, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.

ו. הדין החל על המבצע זהו כל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

ז. ט.ל.ח.

*****