תקנון ותנאי שימוש באתר (Hisense (Israel

א. כללי

1. אתר (Hisense (Israel (להלן: "האתר") הינו בבעלות אקזיט אלקטרוניקס בע"מ (להלן: "אקזיט") ומופעל על ידה. אקזיט עוסקת בתחום היבוא, שיווק והפצה של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים, וכן מספקת שירותי אחריות ותיקונים למוצרים אלה באמצעות חברת שרותי רטפון 1998 בע"מ (www.ratfon.co.il)

2. האתר נועד לאפשר לציבור המשתמשים בו לקבל מידע על אודות מגוון השירותים שמספקת אקזיט, ובכלל זה להציג מידע על מגוון המוצרים הרחב אותם היא מייבאת (להלן: "המוצרים") מבית היוצר של חברת Hisense.

3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. יובהר כי אי הסכמה להוראות התקנון, כולן או מקצתן, שוללת את הזכות לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

4. אקזיט רשאית, בכל עת ועל דעתה בלבד, לשנות ו/או לעדכן את הוראות תקנון זה, ללא כל התניה במסירת הודעה מראש, וכל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים וכן יחול על רכישות שבוצעו באתר, החל ממועד פרסום התקנון המעודכן באתר.

5. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר. לפיכך, מומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר בכדי לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו, ככל שהיו שינויים שכאלה.

6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.

7. שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או רכישת מוצרים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה ו/או המצורפים לאתר, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול על פיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.

8. הרישום לקבלת דיוור אלקטרוני מן האתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לאקזיט ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

9. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע או בשירות המוצגים באתר כל שימוש אשר אינו בהתאם לדין, הוראות התקנון או מדיניות הפרטיות של אקזיט.

10. התכנים המועלים ומפורסמים באתר או נשלחים באמצעות דיוור אלקטרוני, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי, טלוויזיה או כל אמצעי אחר, בין שהינם תחת ניהולה של אקזיט ובין אם לאו, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

11. השימוש בלשון זכר בתקנון, נעשה מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס אל נשים וגברים כאחד - אין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

ב. בעלות וזכויות קניין רוחני

1. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו"ב (להלן: "התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של אקזיט.

2. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם("Domain") , הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, שיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של אקזיט או של צד שלישי, אשר הרשה לאקזיט להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לאקזיט בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישורה של אקזיט לכך מראש ובכתב.

3. מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם קניינם הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת אישורה של אקזיט מראש ובכתב.

ג. תוכן האתר

1. תוכן האתר, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (AS-IS). למשתמש לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי אקזיט בגין השירות באתר (לרבות בשל תכונותיו, מגבלותיו, מאפייניו או התאמתו למשתמש). כוונת אקזיט היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ככל האפשר ואולם, יתכן שהתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות, שיבושים, אי דיוקים וטעויות בתוכן או במידע המובאים באתר - לרבות לגבי כל מוצר, שירות, או מידע על מבצעים, בין היתר עקב מעשים או מחדלים של אקזיט או מי מטעמה או של צדדים שלישיים. המשתמש פוטר בזאת את אקזיט מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן או המידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכדומה.

2. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.

3. אקזיט אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן המופיע באתר. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

4. כל תוכן או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יצרן המוצר, לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידם ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו.

5. תנאיו ותוקפו של כל מבצע ו/או של כל מכירה המפורסמים באתר או באמצעות דיוור אלקטרוני שישלח אל הנרשמים לאתר יהיו כפופים לתנאים שיקבעו ויפורסמו על ידי אקזיט, ובנוסף למלאי שהוקצב לאותו מבצע ו/או לאותה מכירה כמפורסם בדף המוצר. הפריטים המוצגים באתר עומדים למכירה עד לגמר המלאי או עד למועד מוקדם לכך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של אקזיט החברה. החברה איננה מתחייבת כי הפריטים המוצגים באתר יימצאו בכל אחד מסניפי המשווקים המורשים, או באיזה מהם. אקזיט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סגירת המכירות או להגדיל את הכמות המוצעת על פי שיקול דעתה מבלי שיהיה בכך לפגוע בזכייתם של משתמשים שהצעותיהם נרשמו והתקבלו לפני מועד השינוי.

6. באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי אקזיט, לרבות אתרים של משווקים מורשים. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. השימוש באתרי האינטרנט המקושרים על ידי המשתמש יעשה באחריות המשתמש בלבד ובכפיפות לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט המקושרים כאמור. אקזיט לא תישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים, לרבות לתכנים שבהם, ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. אקזיט רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. אקזיט אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

ד. הגבלת אחריות

1. כל שימוש בתוכן האתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי אקזיט (לרבות סרטוני הדרכה, חוברות הפעלה, מפרטים, מדריכי קניה, מאמרים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד אקזיט בקשר לתוכן באתר, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

2. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי אקזיט במצבם כפי שהם (AS-IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE). אקזיט לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.

3. מבלי לגרוע באמור לעיל בפרק ג (תוכן האתר), החברה או מי מטעמה, לא תישא בכל אחריות שהיא, לנזק או אבדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד או נזק כספי אחר), הנובעים או הקשורים באתר, או בכל תוכן או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי אקזיט ובין על ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות אלו הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיוצא בזה בתוכן באתר.

למרות האמור לעיל, וככל שיקבע כי אקזיט אחראית לנזק כלשהו, אזי סך כל הנזקים בהם תחויב במסגרת האחריות לא יעלה על שווי המוצר מושא האחריות.

4. המשתמש מתחייב, כי יפצה וישפה את אקזיט או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב אקזיט או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לאקזיט אין אחריות לגביו.

ה. זמינות וגישה לאתר

1. אקזיט רשאית, בכל עת ועל דעתה בלבד, להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני או קבוע, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות תביעה בקשר לכך.

2. אקזיט תהא רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך

3. אקזיט לא תהא אחראית בשום אופן לכל תקלה, הפסקה, או שיבוש בתקינות הפעילות של האתר (לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי תקשורת, ברשת אינטרנט וכיוצא בזה).

4. מבלי לגרוע מן האמור, מובהר כי אקזיט לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, במקרה שלא עלה בידי המשתמש לעשות שימוש באתר בשל תקלה או הפסקה או שיבוש כלשהו בתקינות פעילותו.

ו. סמכות שיפוט וברירת דין

1. הוראות התקנון או כל מסמך אחר המופיע באתר, לרבות מדיניות הפרטיות, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד.

2. בתי המשפט של מחוז תל-אביב-יפו יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין אקזיט למשתמשים בקשר להוראות תקנון זה או כל מסמך אחר המופיע באתר, לרבות מדיניות הפרטיות ומדיניות ביטול עסקאות.

ז. מדיניות פרטיות

1. אקזיט מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. לפיכך, מנהיגה אקזיט מדיניות פרטיות, כפי שתוצג באתר, אשר מטרתה להציג את האופן שבו היא משתמשת במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.

2. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים באתר, מהווים חלק בלתי נפרד מן התקנון ותנאי השימוש. אקזיט רשאית לשנות מעת לעת, ועל דעתה בלבד, את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים.

ח. רישום

1. במסגרת השירותים שמציעה אקזיט למשתמשי האתר, ובכלל זה ביצוע פעולות מסוימות, קבלת פרסומים או מבצעים, תיתכן דרישה לביצוע הרשמה במהלכה יידרש המשתמש למסור מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות או כתובת דואר האלקטרוני. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. (להלן: "הרשמה"). כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהא אקזיט רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.

2. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש ועל פי דין. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של אקזיט ובהתאם להוראות כל דין.

3. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. הרישום באתר מהווה הסכמה אקטיבית ופוזיטיבית מטעם המשתמש לקבלת חומר פרסומי ושיווקי מאקזיט ו/או מי מטעמה, באמצעי המדיה השונים לרבות באמצעות דיוור ישיר.

4. משתמש שנרשם באתר זכאי לבקש מהחברה בכל עת, בהודעה בכתב למען החברה, בהודעה פקס או במשלוח אימייל, שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה וכי ברצונו למחוק את רישומו ברשימת הדיוור של אקזיט. בכל מקרה של ביטול רישום, יבוטל הרישום החל מתחילת החודש הקלנדרי העוקב שלאחר מסירת הודעה בנושא.

5. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

ט. מדיניות מכירת מוצרים ואספקתם

1. האתר עשוי להציע למשתמשים רכישתם של מוצרים שונים, בדגמים, סוגים וכמויות שונות בכל שיטה או דרך אחרת של מכירה, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אקזיט. מובהר בזאת כי אקזיט רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.

2. כללי :
   2.1. המחירים המתפרסמים באתר לצד המוצרים המוצעים למכירה, לרבות בדפי המוצר, הינם המחירים של המוצרים (להלן: "המחיר לצרכן"). בהתאמה, מחירי מבצע ו/או מחירים מיוחדים המוצגים ו/או שיוצגו באתר ביחס למוצרים אלו ואחרים הינם מחירים מוזלים ביחס למחיר הרגיל של המוצר.
   2.2. האחריות לבדיקת מחירי השוק של המוצרים לפני רכישת מוצרים חלה על המשתמשים ולפיכך, אקזיט ממליצה למשתמשים לבצע בדיקה של מחירי השוק לפני ביצוע כל פעולה באתר ולפני רכישת המוצרים באתר.
   2.3. רכישת המוצרים באמצעות האתר תתאפשר עד גמר המלאי של המוצר המוצע או עד למועד שיקבע על ידי אקזיט.
   2.4. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם מוצרים חדשים באריזתם המקורית, אלא אם נאמר אחרת.
   2.5. רוב המוצרים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו להמחשה בלבד ובמפרטים טכניים. ליד כל מוצר מוצג מחירו של המוצר כולל מע"מ. במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין המפרט הטכני, יגבר התיאור במפרט הטכני ו/או באתר על התיאור הנשקף מהתצלום.
   2.6. אקזיט משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה מחמת טעות שבתום לב, המוצר אותו קיבל הרוכש, לרבות המפרט הטכני אינו תואם את המוצר המופיע באתר, תינתן אפשרות לרוכש לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין ביטול הרכישה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר.

3. זכאים להשתתף במכירות הנערכות באתר :
   3.1. רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באמצעות אתר זה משתמשים אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
      3.1.1. משתמשים בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. היה והרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, יראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס.
      3.1.2. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ובעל כתובת בישראל.
      3.1.3. המשתמש נרשם לאתר בהתאם להוראות תקנון זה.
   3.2. למען הסר ספק מובהר כי לאקזיט נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה למכירות ו/או לבטל את השתתפותם, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש.
   3.3. אקזיט תהא רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

4. אופן הטיפול בהזמנה :
   4.1. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ח' לעיל, ביצוע רכישה באמצעות האתר יותנה במסירת פרטים אישיים בסיסיים כנדרש בדף ההרשמה. במסגרת ההרשמה על כל משתמש יהיה לבחור בשם משתמש וסיסמא וכן למסור פרטים בסיסיים אישיים שיופיע בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, תעודת זהות וכל פרט אחר אשר נדרש למוסרו בדף ההרשמה. יודגש כי כדי שההזמנה תבוצע ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן לא תוכל אקזיט להבטיח את ביצוע הקניה ובהמשך את אספקת המוצר הנרכש.
   4.2. בנוסף, בעת ביצוע כל רכישה, יזין הלקוח את פרטי כרטיס האשראי שלו לאחר שיכנס כמשתמש למערכת.
   4.3. מיד לאחר הקשת כל הפרטים וביצוע ההזמנה, תבצע אקזיט בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. המוצר יסופק לבית הרוכש רק לאחר קבלת אישור על ידי חברת כרטיסי האשראי ובהתאם ליתר הוראות התקנון ותנאי הרכישה, ככל שיהיו.
   4.4. רוכש רשאי לבחור שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון. במצב זה, נציג אקזיט ייצור קשר טלפוני עם הרוכש לצורך קבלת הפרטים. יודגש כי לצורך השלמת הפעולה, נדרשת מסירה של פרטי כרטיס האשראי הנדרשים לביצוע הרכישה. במקרה של מסירה טלפונית, ייחשבו מועדי המשלוח החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. למען הסר ספק, ככל שבחר הרוכש באפשרות ליצירת קשר טלפוני עימו לצורך קבלת פרטי האשראי, והרוכש לא השיב לפניה הטלפונית או לדואר אלקטרוני שישלח בעניין על ידי אקזיט בתוך 5 ימים ממועד הפנייה, תהא אקזיט זכאית לביטול הפעולה.
   4.5. ההזמנה תירשם במחשבי החברה ובנוסף יישלח לרוכש אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה תוך מספר שעות מסיום הליך ביצוע ההזמנה.
   4.6. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את אקזיט, אלא רק רישומי מחשב עיבוד הנתונים של אקזיט, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
   4.7. הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לאקזיט עקב שיבוש הליכי המכירה.
   4.8. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של אקזיט בטלפון תוך יום עסקים לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידי הרוכש ואישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
   4.9. בקשה של רוכש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, לאחר שהוקלדו באתר אקזיט או ניתנו לנציג אקזיט באמצעות הטלפון, וככל שתאושר על ידי אקזיט על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי (ככל שתאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי) והרוכש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.
   4.10. מובהר כי האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד. מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד והם אינם חלים אצל המשווקים המורשים.

5. אספקה והובלה של מוצרים :
   5.1. אקזיט תשא באחריות לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי משתתף באתר אל כתובת בישראל, שהקליד הרוכש בעת הגשת הצעתו, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
   5.2. אקזיט תפעל במטרה לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים, בכפוף לכך שמלוא התמורה בגין המוצר שולם באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בסעיף ‏ט‏4 לעיל.
   5.3. יובהר כי באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, אקזיט תהא רשאית להעמיד את המוצר לרוכש במקום סמוך ומקובל, אשר יתואם עמו מראש. אקזיט תעשה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
   5.4. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף או אמצעים מיוחדים. יובהר כי דמי ההובלה, במקרה של הזמנת מספר מוצרים, ישולמו לפי מפתח עלות שייקבע על ידי אקזיט וכפי שיופיע בפירוט העלות של ההזמנה עצמה.
   5.5. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, אקזיט תהא רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.
   5.6. הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ יחולו על כל אספקה והובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד לבית הרוכש, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצא בזה, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצא בזה, ותתקבל הודעה על כך בבית הרוכש.
   5.7. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
   5.8. התמורה בגין דמי המשלוח יכול ותשולם בנפרד או עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית אקזיט לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
   5.9. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, רוכש של מוצר יהא רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי מנקודת האיסוף, בהתאם לגורם האחראי על אספקת המוצר ללקוח, ככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי בקשר למוצר מסוים, וכפי שיפורט בדף המכירה של המוצר. יובהר כי איסוף עצמי כפוף לתיאום מראש מול נציגי שירות הלקוחות של אקזיט.
   5.10. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. רוכש שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, ייחשב הדבר כהודעת ביטול עסקה, כמפורט במדיניות ביטול והחזרת מוצרים, כך שאקזיט תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט במדיניות ביטול והחזרת מוצרים.
   5.11. בעת אספקת המוצר, רשאית אקזיט או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
   5.12. במקרה של אספקת מוצר הדרוש רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.
   5.13. במקרה של עיכוב באספקת המוצר לרוכש מעבר למועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, יידע הלקוח את אקזיט בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. ככל שהרוכש לא יידע את אקזיט בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הרוכש כמי שקיבל את המוצר, לאקזיט לא תהיה כל אחריות, ולרוכש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי אקזיט, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.

י. ביטול עסקה

רוכש שיבקש לבטל עסקת רכישה של מוצר, ו/או להחזיר מוצר שרכש, רשאי יהא לעשות כן בכפוף למדיניות ביטול עסקאות והחזרת מוצרים, כפי שמופיעה באתר.

יא. יצירת קשר

בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע לתקנון זה אנא שלח דואר אלקטרוני לכתובת info@exit-trade.co.il. לחילופין, הינך מוזמן לשלוח מכתב לכתובת: קיבוץ גלויות 47 תל אביב 6655003, פקס: 036826400 טלפון 036826400. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר. אקזיט תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

מדיניות פרטיות – אקזיט אלקטרוניקס בע"מ

א. כללי

1. מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הנם לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת חברת בבעלות אקזיט אלקטרוניקס בע"מ (להלן: "אקזיט") במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר, הנשמר במאגר מידע המצוי בבעלות אקזיט, את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו ואת האופן בו מבצעת אקזיט שימוש במידע שנמסר לה על ידי לקוחותיה בעת רכישת המוצרים באתר או מוצרים המוצעים למכירה באמצעות המשווקים המורשים של אקזיט.

2. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מהתקנון. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתקנון, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

3. אקזיט רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים.

4. באפשרות המשתמשים באתר לפנות לחברה בבקשה להסיר עצמם מן מאגר המידע באמצעות טופס צור קשר] לצרף קישור] באתר או באמצעות פנייה לחברה בכתובת קיבוץ גלויות 47 תל אביב 6655003, פקס: 036826400 טלפון 036826400 או באמצעות הדוא"ל unsubscribe@exit-trade.co.il.

ב. איסוף ושימוש במידע

1. אקזיט רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במועד רכישת המוצרים (כמפורט בסעיף 1 לעיל) ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי אקזיט, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, לצרכיה הבלעדיים ו/או באמצעות העברתו לצדדים שלישיים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית למסור מידע אשר הצטבר אודות המשתמש לצד ג' לצורך ביצוע שירותים מטעמה, ובין היתר לצורך מתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים.

2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לאקזיט והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהא אקזיט רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של אקזיט ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור.

3. האתר משתמש בתוכנות מסוג "עוגיות "(Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. המידע בעוגיות מוצפן והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

4. מובהר ומוסכם על המשתמש כי בעת שימוש ו/או רישום לאתר, תהיה רשאית החברה לשתול במחשב המשתמש קבצים המאפשרים לחברה לזהות את הגולש בעת הגלישה (Cookies). הסרת הקבצים אלו תעשה באמצעות הדפדפן בו משתמש המשתמש ועל פי הוראות יצרן הדפדפן. השימוש בקבצים כאמור ו/או במידע שנאסף בעזרתם, יתבצע על פי תנאי מדיניות הפרטיות.

5. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

ג. מסירת מידע לצד שלישי

1. החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם וכתובת המשתמש (למעט כמפורט בסעיף ב' לעיל), לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
   1.1. על פי דרישת המשתמש או בהסכמתו המפורשת.
   1.2. בכל מקרה בו הפר המשתמש את התקנון, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות התקנון, מדיניות הפרטיות או להוראות כל דין.
   1.3. בשל צו שיפוטי המורה לאקזיט למסור את המידע לצדדים שלישיים.
   1.4. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש או מטעמו לבין אקזיט ו/או מי מטעמה.
   1.5. בכל מקרה בו תסבור אקזיט, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של אקזיט, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים.
   1.6. במקרה בו העבירה ו/או המחתה אקזיט את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
   1.7. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של אקזיט להעביר לצדדים שלישים מידע אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

ד. תכנים, כתבות ופרסומות

באתר עשויי להיות מוצג תוכן של צד שלישי (כהגדתו בתקנון) והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של צד שלישי כפוף לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד אקזיט בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.

ה. אבטחת מידע

1. אקזיט מטמיעה ומיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות, כדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו לה על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה.

2. עם זאת, אקזיט מבהירה, כי איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שאקזיט לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

מדיניות ביטול עסקאות והחזרת מוצרים (Hisense (Israel

א. כללי

1. מטרת הוראות מדיניות זו להציג את התנאים להביא לביטול עסקאות רכישה של מוצרים אשר נרכשו אך ורק באתר האינטרנט של חברת אקזיט אלקטרוניקס בע"מ (להלן: "אקזיט") וכן את אופן החזרת המוצרים שנרכשו.

ב. ביטול עסקה

2. משתמש שבחר לרכוש מוצר (להלן: "הרוכש") באתר מחויב לבדוק את המוצר שרכש מיד עם קבלתו.

3. כל רוכש רשאי להחזיר או להחליף מוצר בהתאם להוראות תקנון והוראות מדיניות להחזרת מוצרים, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 וכן תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן ביחד: "החוק").

4. רוכש רשאי להודיע על ביטול עסקה של רכישת המוצר באמצעות הודעה בכתב לחברה, שיפורטו בה שמו המלא ותצורף לה חשבונית הרכישה (להלן: "הודעת הביטול"), לרבות באמצעות פקס או דואר אלקטרוני, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את תנאי העסקה, לרבות תיאורו ומחירו של המוצר, אחריות, מדיניות ביטולים וכיוצא בזה, לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק. יש לוודא הגעת הפקס או הודעת הדואר אלקטרוני.

5. בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר אקזיט בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום נוסף כלשהו.

6. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר תחזיר אקזיט בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה בהתאם להוראות החוק. עלות ההחזרה חלה על הרוכש ותשולם על ידו.

7. החזרת המוצר בהתאם לסעיף 6 תעשה בכפוף לתנאים הבאים:
   7.1. יתקבלו להחלפה/החזרה רק מוצרים שלמים שלא נעשה בהם שימוש ושלא נפגמו; חיבור המוצר לחשמל ייחשב לעניין זה שימוש.
   7.2. לא ניתן להחזיר או להחליף מוצרים מתכלים ומוצרים שהלקוח קיבל כהטבה בגין רכישה.

8. בכל מקרה של ביטול עסקה, יציג הצרכן חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם אקזיט או הוכחה אחרת, לשביעות רצון אקזיט, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

9. החזרת התמורה ואופן החזרת התמורה במקרה של ביטול עסקה תהיה בהתאם להוראות החוק ובכפוף לאמור לעיל, לרבות בסעיף ‏6 לעיל. הלקוח הוא זה שיישא בעלות ההובלה/איסוף של המוצר.

10. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות זו או תקנון האתר, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה אקזיט רשאית לפסול הצעה של משתמש ו/או לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, גם במקרה בו פורסמה הודעה על זכיית המשתמש באתר או נשלחה הודעת קיבול למשתמש. הצעה שנפסלה ו/או התקשרות שבוטלה לא יזכו את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד אקזיט:
   10.1. במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר או תיאורו על בסיסם נערכה ההזמנה ו/או במקרה בו הצעת המשתמש הייתה מתחת למחיר המינימום.
   10.2. במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב "כוח עליון" ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים או אירועים שאינם בשליטת אקזיט את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.
   10.3. במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
   10.4. במקרה בו תגלה אקזיט כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו.